Aangifte in de personenbelasting 2015

Sinds deze week is de internettoepassing Tax-on-Web geopend om de aangifte in de personenbelasting 2015 te kunnen invullen. Wie als klant vorig jaar zijn belastingbrief door ons liet invullen, zal geen papieren versie van de aangifte meer in de bus krijgen.

Gepensioneerden, mensen met een uitkering en mensen met een laag inkomen zullen tussen 9 en 20 mei een vooraf ingevulde aangifte ontvangen, die zij moeten controleren en eventueel laten aanpassen.

Ook dit jaar wordt het vak voor het invullen van de woonleningen verder uitgebreid met 23 codes en wordt het belangrijk na te gaan onder welk fiscaal stelsel u de kapitaalaflossingen en intresten van uw woonkrediet kunt inbrengen.

Aandachtspunten

Daarnaast maakte de belastingen ook een lijstje op van de meest gemaakte fouten in de belastingbrief naast het invullen van de woonleningen. Hiertussen zit o.a. een verkeerde aangifte van het aantal personen ten laste en de gezinssamenstelling. Wij willen onze klanten dan ook vragen om wijzigingen in de gezinstoestand steeds mee te delen wanneer u ons de nodige attesten bezorgt.
Ook vergeten vele mensen dat er een aftrekbeperking van 11,20 euro per opvangdag bestaat wanneer zij de kosten voor de kinderopvang invullen.

De belastingdienst maakte ook bekend waar zij de komende maanden vooral zal op controleren:

 • bedrag voor giften die afgetrokken worden zonder dat er een fiscaal attest voor is;
 • niet aangeven van een onroerend goed in België én in het buitenland;
  Bezorg ons daarom zeker de aangiftes in de onroerende voorheffing en meld ons wanneer u een woning koopt of verkoopt.
 • niet aangeven van beroepsinkomsten.

Hou er ook rekening mee dat men steeds strenger wordt op het niet invullen van de belastingbrief. U krijgt sowieso een aanslag van ambtswege, een administratieve boete van 50  tot 1.250 euro en een belastingverhoging van 10 tot 200%. U loopt daarnaast ook nog eens een risico om gecontroleerd te worden en zeker indien u reeds een aantal jaar de aangifte niet of laattijdig indient.

Invullen van de aangifte

Wie zijn belastingbrief door ons kantoor laat invullen, willen wij vragen om ons tijdig de nodige attesten voor het invullen van de aangifte te bezorgen. Wie een vooraf ingevulde aangifte toegestuurd krijgt, willen wij vragen om ons deze zo snel mogelijk te bezorgen, zodat we die tijdig kunnen controleren en eventueel wijzigen.

Gelieve ons de volgende attesten – indien van toepassing – zeker te bezorgen:

 • aanslagbiljet in de onroerende voorheffing
 • alle inkomstenfiches (loonfiche, attest vakantiegeld, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen, fiche pensioen, ….)
 • Overzicht van de onderhoudsgelden die u betaalt of die u ontvangt
 • Betalingsattest hypothecaire lening. Indien u nieuwe lening of herfinancieringslening bent aangegaan, dient u ons ook het basisattest te bezorgen.
 • Attest schuldsaldoverzekering en levensverzekeringen
 • Attesten giften, kinderopvang, dienstencheques, pensioensparen
 • Facturen, attesten en betalingsbewijzen van energiebesparende maatregelen
 • Attest betaalde sociale bijdragen en vrij aanvullend pensioen

Wie zijn belastingbrief zelf invult, moet er rekening mee houden dat deze op papier ingevuld en verstuurd worden tegen 30 juni. Gebruik je Tax-on-Web, dan heb je tijd tot 13 juli om uw aangifte in de personenbelasting in te vullen.