Privacybeleid

Privacybeleid Van Herreweghe & Partners bv

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 december 2018.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking BV Van Herreweghe & Partners met maatschappelijke zetel te Grootzand 19 C, 9200 Dendermonde, met ondernemingsnummer BTW BE 0479.858.505, en als contactpersoon Tom Van Herreweghe.

BV Van Herreweghe & Partners respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. BV Van Herreweghe & Partners leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Via deze pagina laten wij u weten wat het doel van deze website is, welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit beleid en de voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de website

Het beroepsinstituut BIBF verbiedt elke publiciteit. Deze website werd dan ook gebouwd voor louter informatieve doeleinden. De website biedt informatie over de algemene werking van ons kantoor, de diensten die wij aanbieden, een routebeschrijving naar ons kantoor en de contactgegevens van ons kantoor. Daarnaast wilt onze website ook informatie verschaffen aan onze klanten en in het algemeen de gebruikers van deze website betreffende de opstart van een eigen zaak en de fiscale actualiteit. Tenslotte worden ook de openstaande vacatures binnen ons kantoor via deze website bekend gemaakt.

Gebruik van de website

Alle informatie op onze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of een entiteit en u mag deze informatie niet als een persoonlijk of professioneel advies of een equivalent daarvan beschouwen.

De op deze website ter beschikking gestelde informatie of wetteksten mogen niet beschouwd worden als een authentieke overname van officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst in het Belgisch Staatsblad of Europees Publicatieblad geldt als authentieke tekst.

De inhoud van deze website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden, teneinde deze aan te passen aan de actualiteit en de ter zake geldende wetgeving.

We besteden veel aandacht en zorg aan onze website en we streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Doch wijzigt de wetgeving continu, zowel op vlak van fiscaliteit, handelsrecht, vennootschapsrecht, sociale wetgeving, …, dat Van Herreweghe & Partners bv niet kan garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie te allen tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal Van Herreweghe & Partners bv alle mogelijke inspanningen doen om de informatie zo snel als mogelijk te corrigeren. Indien u toch nog onjuistheden vaststelt, vragen wij u ons kantoor te contacteren met vermelding van de webpagina.

Van Herreweghe & Partners bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens  op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Bescherming van de persoonsgegevens

We zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en dat u ook grote waarde hecht aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. We respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Daarom zal Van Herreweghe & Partners bv, indien er via deze website om persoonlijke informatie wordt gevraagd, uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegeven (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Deze website heeft één contactformulier. Via dit contactformulier worden uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd samen met een opmerkingenkader waarin u uw vraag kan stellen of meer informatie kan geven voor het maken van een afspraak. Het contactformulier slaat ook automatisch het IP-adres op van de computer waarop het formulier werd ingevuld, samen met welke browser en operating system u heeft gebruikt.

De persoonsgegevens die via deze formulieren worden verkregen zullen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze werden opgevraagd (namelijk het maken van een afspraak en/of beantwoorden van een vraag). Op de plaatsen waar de persoonsgegevens verkregen worden staat steeds vermeld voor welke doeleinden deze gebruikt worden en de gegevens worden ook enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

De verkregen informatie kan intern gedeeld worden voor het maken van de afspraak of het beantwoorden van uw vraag. Onze medewerkers zijn hierbij verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en deze informatie ook niet door te spelen aan derden-externen, tenzij wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

De verkregen informatie wordt niet bekend gemaakt aan derden-externen, tenzij u daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft, en er werden de best mogelijke beschermingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden door bv Van Herreweghe & Partners  bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de bv Van Herreweghe & Partners en de gebruiker.

Veiligheidsmaatregelen

BV Van Herreweghe & Partners   heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan BV Van Herreweghe & Partners aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat bv Van Herreweghe & Partners   met uw persoonsgegevens maakt.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan bv Van Herreweghe & Partners.. Daarnaast heeft u steeds het recht om bv Van Herreweghe & Partners te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan bv Van Herreweghe & Partners   in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door bv Van Herreweghe & Partners   daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@kantoorvanherreweghe.be, per post naar Grootzand 19 C, 9200 Dendermonde  of door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door bv Van Herreweghe & Partners   evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. BV Van Herreweghe & Partners is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.