Betalingsuitstel voor bedrijfsleningen

Bedrijven die getroffen zijn door de coronamaatregelen kunnen genieten van een betalingsuitstel van hun leningen. Daarnaast heeft de overheid ook nog eens een garantiefonds opgezet waardoor deze maatregelen ook makkelijk een bijkomende lening kunnen aangaan om hun betalingsproblemen te overbruggen.

Betalingsuitstel voor uw bedrijfslening

Niet-financiële bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en zelfstandigen krijgen zonder kosten betalingsuitstel van maximaal 6 maanden als ze op 1 februari geen betalingsachterstand hadden of op 29 februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen.

Er moet maximaal 6 maanden lang geen kapitaalaflossingen betaald worden, maar je betaalt wel maandelijks de intresten op het openstaand saldo. Nadien hernemen de gewone aflossingen, wat betekent dat de duurtijd van uw lening dus met 6 maanden wordt verlengd.

U moet wel voldoen aan de volgende 4 voorwaarden om betalingsuitstel te kunnen verkrijgen:

 • U moet kunnen aantonen dat u betalingsproblemen ondervindt door de coronacrisis:
  • u bent verplicht uw zaak te sluiten omwille van de coronamaatregelen;
  • de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  • er wordt volledig of deels beroep gedaan op de tijdelijke werkloosheid.
 • U moet in België gevestigd zijn.
 • U mag op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hebben gehad op uw lopende kredieten, maar ook niet bij de belastingen of de RSZ, of u had op 29 februari 2020 een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen.
 • U moet bij alle banken uw contractuele verplichtingen voldaan hebben in de 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en er mag niet in het kader zit van een actieve kredietherstructurering.

Indien u voldoet aan deze voorwaarden kan uw bank uw betalingsuitstel niet weigeren.

Het betalingsuitstel geldt voor de kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten, maar niet voor leasing en factoring.

U moet dit betalingsuitstel telkens aan uw bank aanvragen en zal dus niet automatisch gebeuren. Aanvragen voor 30 april kunnen een uitstel voor maximaal 6 maanden en dus tot 31 oktober 2020 verkrijgen. Vanaf 1 mei kan u ook nog steeds een aanvraag doen, maar de uiterste termijn van betalingsuitstel blijft 31 oktober 2020. U kan ook enkel maar uitstel verkrijgen voor toekomstige aflossingen en dus niet retroactief.

U raadpleegt best de website van uw bank om de aanvraag in te dienen. Hou er rekening mee dat de bank ook enkele bewijsstukken zal opvragen vooraleer de aanvraag op te starten.

Aanvraag van overbruggingskrediet

Alle levensvatbare niet-financiële ondernemingen, kmo’s en zelfstandigen die geen betalingsachterstand hadden op 1 februari of op 29 februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen komen in aanmerking om een overbruggingskrediet van maximaal 12 maanden aan te vragen, die zullen gegarandeerd zal worden door een staatswaarborg.

De maximumrente voor de nieuwe kredieten bedraagt 1,25 procent (exclusief ‘fee’). Die ‘fee’ (extra kosten) mag 25 basispunten bedragen voor kredieten aan kmo’s en 50 basispunten voor grote ondernemingen. Per bedrijf worden kredieten tot een maximumbedrag van 50 miljoen gewaarborgd.

Persoonlijke hypothecaire leningen

Ook particulieren met een hypothecaire lening die getroffen zijn de genomen coronamaatregelen kunnen zonder kosten betalingsuitstel van maximaal 6 maanden krijgen. Dat uitstel geldt zowel voor kapitaalaflossingen als rentebetalingen.

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden om het uitstel te verkrijgen:

 • Uw inkomen of het inkomen van uw partner moet gedaald of weggevallen zijn door de coronacrisis:
  • tijdelijke of volledige werkloosheid
  • ziekte ten gevolge van covid-19
  • sluiting van een zaak
  • overbruggingsmaatregelen
 • U had op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op uw hypothecair krediet.
 • Het hypothecair krediet werd aangegaan voor een onroerend goed dat in België gelegen is en is de enige woning.
 • De som van al uw zicht-, spaar- en beleggingsrekeningen bij alle banken samen, uitgezonderd pensioensparen, bedraagt niet meer dan 25.000 euro.

Indien uw netto maandinkomen lager is dan 1.700 euro (hiervoor kijkt men naar uw loon van februari of voor zelfstandigen uw gemiddelde maandloon van 2019 en telt men hier uw huurinkomsten en alimentatie bij op – men houdt geen rekening met kindergeld – en trekt men uw aflossingen van uw leningen van af), dan zullen er geen bijkomende intresten worden aangerekend voor de periode van het betalingsuitstel. Bedraagt het inkomen meer dan 1.700 euro netto, dan worden deze intresten wel gerekend, maar zullen deze pas na het betalingsuitstel worden verrekend.

U moet de aanvraag bij uw bank indienen en zal dus niet automatisch toegekend worden. Aanvragen tot 30 april 2020 kunnen voor maximaal 6 maanden of dus tot 31 oktober 2020 aangevraagd worden. Aanvragen vanaf 1 mei kunnen slechts een uitstel tot uiterst 31 oktober 2020 verkrijgen.

U raadpleegt best op de website van uw bank hoe de aanvraag moet indienen. Hou er rekening mee dat de bank de nodige bewijsstukken zal opvragen.