Maak uw factuur tijdig op

Sinds begin dit jaar zijn de regels voor de opeisbaarheid (en bijgevolg ook aftrekbaarheid) van de BTW terug gewijzigd. De BTW-administratie stelt terug de factuur centraal in het hele verhaal en het is daarom zeker van belang om correct en tijdig te factureren.

Factuur aan Belgische ondernemingen

Voor binnenlandse verrichtingen tussen ondernemingen moet de factuur opgemaakt worden ten laatste de 15e dag van de maand volgend op de levering van de goederen of de voltooiing van de dienst.

Dus verkoopt u bijvoorbeeld op 24 april 2016 goederen aan een Belgische klant van u, dan moet de factuur hiervoor opgemaakt worden ten laatste 15 mei 2016.

Belangrijk is ook dat u de datum van de levering van het goed of de voltooiing van de dienst vermeldt op de factuur indien deze verschilt van de factuurdatum.

Vraagt u aan uw klant een voorschot voor de goederen of uw dienstverrichting dan moet u hiervoor een (voorschot)factuur opmaken ten laatste op het moment van de betaling van het voorschot.

Dus vraagt u bijvoorbeeld een voorschot aan uw klant en deze betaalt het voorschot op 24 april 2016, dan moet u ten laatste op datum van 24 april 2016 de voorschotfactuur gemaakt hebben.

Diensten/leveringen aan overheidsinstellingen

Voor de levering van de goederen of het verrichten van dienstprestaties aan overheidsinstellingen geldt dat de BTW pas doorgestort zal moeten worden op het moment dat u een (deel)betaling ontvangt van die overheidsinstelling. Hiervoor wilt men een oplossing bieden voor het feit dat de overheid vaak laattijdig betaalt en u de BTW moet voorschieten. Dus u maakt best uw facturen aan de overheid op zoals gewoonlijk (volgens de algemene regels zoals hierboven beschreven), maar de BTW zal u pas moeten doorstorten op moment van betaling van de overheid.

Factuur voor intracommunautaire verrichtingen

Verkoopt u aan een buitenlandse klant binnen de EU, dan moet u onderscheid maken tussen de levering van goederen en de dienstprestaties.

Levert u goederen, dan gelden de gewone factureringsregels zoals de binnenlandse verrichtingen. Dus u moet ook hiervoor een factuur opmaken ten laatste de 15e dag van de maand volgend op de levering van de goederen.

Levert u een dienstprestatie, dan moet u echter de factuur opmaken ten laatste op de dag van de voltooiing van de dienst.