Aftrekbaarheid kosten

Zowel in de personenbelasting en vennootschapsbelasting als bij de BTW gelden er aantal aftrekbeperkingen. We sommen de voornaamste op:

Aftrekbaarheid autokosten

AutokostInkomstenbelastingBTW
Algemene regel75% in PB
Afhankelijk van CO2 in Venn.B.
Max. 50%
Aankoop/afschrijving personenwagenzie algemene regelzie algemene regel
Toebehoren (zoals airco, alarm, GPS, ...)zie algemene regelzie algemene regel
Publiciteit, reclametekstenzie algemene regelzie algemene regel
Leasingkosten, reting, gewone huur en huur vervangwagenszie algemene regelzie algemene regel
Onderhoud en herstellingen (ook na ongeval)zie algemene regelzie algemene regel
Keuringskostenzie algemene regelzie algemene regel
Verzekeringskostenzie algemene regelvrijgesteld van BTW
Bij doorfacturatie met BTW - zie algemene regel
Carwashzie algemene regelzie algemene regel - indien met factuur
Tolgelden, overzet, autowegentaksenzie algemene regelzie algemene regel - indien met factuur
Parkingkostenzie algemene regelzie algemene regel - indien met factuur
Brandstof en additieven75%zie algemene regel - indien met factuur
Taxikosten75%100% voor beroepsmatige verplaatsingen
GSM, ook in combinatie met handenvrije kit100%100%
Financieringskosten (indien contract van min. 24 maanden en kosten apart vermeld op factuur)100%zie algemene regel
Aanleg parking100%100%
Parkingkosten voor klanten, leveranciers en personeel100%100% - indien met factuur
Legale radarverkenners (bv. Coyote)zie algemene regel100%
Aan personeelsleden gratis aangeboden busvervoer voor woon-werkverkeer (sociaal voordeel)120%100%

Aftrekbaarheid kosten van onthaal – receptie – representatie

Kost van onthaal - receptie - representatieInkomstenbelastingBTW
Algemene regel50%0%
Demonstratiekosten met eventueel uitdelen van handelsstalen en/of degustatiekosten voor eigen producten en goederen100%100%
Receptie voor personeel indien één maal per jaar ingericht (bv. Sint, Kerstmis, Nieuwjaar, pensionering), voor alle personeelsleden en geringe waarde per personeelslid100%100% indien volledig verzorgd door eigen personeel
0% indien volledig verzorgd door traiteur of restauranthouder
Bij gemengd: 100% voor aankoopprijs spijzen en drank en 0% voor kosten traiteur of restauranthouder
Decoratie bedrijfslokalen100% indien voor bureelruimten
50% indien voor ontvangstruimten voor derden
100%
Promotionele evenementen, productlanceringen, opendeurdagen, demonstraties50%0% indien evenement dient om gunstige sfeer t.o.v. onderneming te creëren
100% voor kosten i.v.m. directe verkoop en publiciteit voor welbepaalde kosten en diensten
Kosten voor showrooms100 %100%
Promotieartikelen die tijdens opendeurdagen e.d. worden uitgedeeld100 %100%
Huwelijksreceptie50 %, beperkt tot beroepsgedeelte0%
Bijdragen serviceclubs0%
tenzij kan aangetoond worden dat lidmaatschap vereist is om contacten en relaties te onderhouden waaruit belastbare beroepsinkomsten kunnen voortkomen, dan 50%
vrijgesteld van btw

Aftrekbaarheid restaurantkosten

RestaurantkostenInkomstenbelastingBTW
Algemene regel69%0%
Restaurantkosten in kader van seminaries, studiedagen, ...zie algemene regelzie algemene regel
Restaurantkosten inbegrepen in hotelrekeningzie algemene regelzie algemene regel
Huwelijksfeestzie algemene regel, ten belope van het beroepsgedeeltezie algemene regel
Gratis dranken bij opening café of restaurantzie algemene regelzie algemene regel
Restaurantkosten in buitenlandzie algemene regelzie algemene regel
Gemaakt door personeel nav opdrachten buiten de onderneming indien prestatie meer dan 5 uur per dag bedraagt100%100%
Ter gelegenheid van Sint, kerst, pensionering, ... voor alle personeelsleden, maximum 1 maal per jaar en geringe waarde per personeelslid100%zie algemene regel
Gemaakt door vertegenwoordigers in de voedingssector, indien noodzakelijk in leverancier-klant relatie100%zie algemene regel
Doorgerekende kostenIndien restaurantkosten apart worden bewezen en doorgerekend:
100% bij degene die kost doorrekent
69% bij ontvanger factuur
Indien restaurantkosten apart worden bewezen en doorgerekend:
100% bij degene die kost doorrekent
0% bij ontvanger factuur
Verstrekken maaltijden aan personeel in eigen bedrijfsrestaurant100% indien min. 1,09 euro per maaltijd wordt gevraagd.
0% op gedeelte 1,09 - bijdrage personeel
100% - indien vergoeding wordt gevraagd
Kosten business seats en loges bij sport- en culturele manifestaties voor zakenrelaties69% voor spijzen en dranken
100% voor business seats en loges zelf
0% voor spijzen en dranken
100% voor business seats en loges zelf
Koffie, thee, soep, frisdranken, water, ... die gratis en collectief worden bedeeld aan personeel100%100%

Aftrekbaarheid relatiegeschenken

RelatiegeschenkInkomstenbelastingBTW
Algemene regel50%100% indien per geschenk en per ontvanger lager is dan 50 euro exclusief BTW
Anders 0%
Geschenken overhandigd tijdens buitenlandse zakenreizen100%100% indien kleiner dan 50 euro en niet in natura
Geschenken die in hoofde van ontvanger als voordeel alle aard worden belast (via fiche 281.50)100%zie algemene regel
Demonstratiekosten100%100%
Reclameartikelen100% indien naam schenker opvallend en blijvend vermeld, van geringe waarde, op grote schaal verspreid en het gaat om gebruiksartikel100% indien naam schenker opvallend en blijvend vermeld, van geringe waarde, op grote schaal verspreid en het gaat om gebruiksartikel
Handelsmonsters100%100%
Sponsoring100% indien in ruil reclame wordt gemaaktzie algemene regel
Toegangskaarten en abonnementen tot sportieve of culturele manifestaties geschonken aan zakenrelaties100%
Wijnen en aperitieven (<22°)zie algemene regelzie algemene regel
Sterke drank (>22°)zie algemene regel0%
Geschenken aan individueel personeelslidzie algemene regel0%

Overige aftrekbeperkingen in de inkomstenbelasting

Overige kostInkomstenbelasting
Boete0%
Proportionele BTW-boete100%
Boete aangerekend als VAA voor genieter100%
Boete laattijdig neerleggen jaarrekening100%
Sociale voordelen0%
Kosteloze verstrekking soep, koffie, frisdrank, water, fruit aan personeel tijdens werkuren100%
Beroepsopleiding personeel100%
Cadeau huwelijk of wettelijk samenwonen100 % indien waarde niet meer dan 200 euro
Geschenken aan personeel100% indien maximum 35 euro per jaar per werknemer
Geschenk voor eervolle vermelding werknemer100% indien maximum 105 euro per jaar per werknemer
Geschenk bij pensionering werknemer100% indien maximum 105 euro + 35 euro per dienstjaar
Gratis woon-werkverkeer voor personeelsleden per autocar120%
Bedrijfsfiets, inclusief kosten fietsenstalling en onderhoud en herstellen fietsen120%
Maaltijdcheques1 euro per cheque aftrekbaar - bedrag boven 1 euro niet aftrekbaar mits voldaan aan voorwaarden (bij werkgever)

Vanaf 1 januari 2016 is het aftrekbaar bedrag opgetrokken naar 2 euro per maaltijdcheque.
Sport- en cultuurcheques0% (bij werkgever)
Ecocheques0% (bij werkgever)
Anciënniteitspremie0% (bij werkgever)
Kunstwerken0%
Werkkledij100% indien beroepsspecifieke beroepskledij opgelegd door bv. arbeidsreglement
Anders 0%
Verzekering tegen inkomensverlies100%

Overige aftrekbeperkingen BTW

KostBTW
Kunstwerken0%
Telecomkosten werknemers0% indien het gaat om terugbetaling van kosten aan werknemers en factuur op naam van werknemer staat
Vakliteratuur100% indien uitgave nuttig is voor uitoefenen beroep
Werkkledij100% indien beroepsspecifieke werkkledij