Vennootschapsbelasting

Als vennootschap zal u belast worden op de fiscale winsten die u maakt.

Berekening vanaf aanslagjaar 2019

Fiscale winsten die behaald worden tijdens boekjaren die gestart zijn op 1 januari 2018 of later kunnen genieten van de nieuwe belastingtarieven.

De fiscale winst wordt standaard belast aan een tarief van 29,58%, inclusief de crisisbijdrage.

KMO-vennootschappen kunnen op het gedeelte tot en met 100.000 euro genieten van een verlaagd tarief van 20,40%. Op het gedeelte boven 100.000 euro betalen zij eveneens het standaardtarief van 29,58%.

Om van het verlaagd tarief te kunnen genieten, moeten de KMO-vennootschappen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een KMO-vennootschap volgens artikel 15 W.Venn. Dit betekent dat u tijdens het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan 1 van de volgende criteria overschrijdt:
  – jaargemiddelde personeelsbestand = 50
  – jaaromzet exclusief BTW = 9.000.000,00 euro
  – balanstotaal = 4.500.000,00 euro
 • de waarde van de aandelen die de vennootschap in eigendom heeft bedragen niet meer dan de helft van de gerevaloriseerde waarde van het gestort kapitaal of van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden.
 • de vennootschap kent aan minstens één van zijn bedrijfsleiders binnen het belastbare tijdperk een bezoldiging toe van minimum 45.000 euro bruto. Als het belastbare inkomen evenwel lager is dan 45.000 euro, dan mag de bezoldiging minstens gelijk zijn aan dat lagere belastbare inkomen.
 • de aandelen van de vennootschap moeten voor minstens de helft in handen zijn van natuurlijke personen.

De tariefdaling komt er wel met stimulering om tijdig en voldoende vooraf te betalen. De basisrentevoet voor de berekening van de sanctie wegens geen of onvoldoende voorafbetaling stijgt namelijk van minstens 1% naar 3%. Dat betekent dat bij u geen voorafbetaling 6,75% extra belasting moet betalen.

Berekening vanaf aanslagjaar 2021

Vanaf aanslagjaar 2021, dus boekjaren startend vanaf 1 januari 2020 of later, zullen de belastingtarieven verder dalen.

Het standaardtarief daalt dan naar 25%, terwijl de KMO-vennootschappen op het gedeelte tot en met 100.000 euro slechts 20% belasting moeten betalen.

De overige bepalingen zoals hierboven beschreven blijven ook verder gelden vanaf aanslagjaar 2021.

Berekening tot en met aanslagjaar 2018

In principe worden deze fiscale winsten belast aan 33,99%.

Indien de fiscale winst echter kleiner is dan 322.500 euro en u voldoet aan de onderstaande voorwaarden, dan kan u genieten van het verlaagd opklimmend tarief:

Belastbaar inkomenTarief
0 - 25.000 euro24,98 %
25.000 - 90.000 euro31,93 %
90.000 - 322.500 euro35,54 %

De voorwaarden om van het verlaagd tarief te genieten, zijn de volgende:

 • de dividenden die de vennootschap uitkeert in het belastbare tijdperk zijn niet hoger dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk.
 • de waarde van de aandelen die de vennootschap in eigendom heeft bedragen niet meer dan de helft van de gerevaloriseerde waarde van het gestort kapitaal of van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden.
 • de vennootschap kent aan minstens één van zijn bedrijfsleiders binnen het belastbare tijdperk een bezoldiging toe van minimum 36.000 euro bruto. Als het belastbare inkomen evenwel lager is dan 36.000 euro, dan mag de bezoldiging minstens gelijk zijn aan dat lagere belastbare inkomen.
 • de aandelen van de vennootschap moeten voor minstens de helft in handen zijn van natuurlijke personen.

Vennootschappen moeten in de loop van hun boekjaar voorafbetalingen doen. Doen ze dit niet, dan volgt er een belastingvermeerdering.
KMO-vennootschappen hoeven in de eerste drie boekjaren geen voorafbetalingen te doen en zullen ook geen belastingvermeerdering krijgen.

Door voorafbetalingen te doen kan u deze vermeerdering beperken of neutraliseren. Afhankelijk van het tijdstip van de voorafbetaling is er namelijk een voordeel verbonden aan de voorafbetaling. Daarbij geldt dat hoe vroeger u vooraf betaalt, hoe groter het voordeel zal zijn.

De belastingvermeerdering en de voordelen bedragen:

Aanslagjaar 2014Aanslagjaar 2015Aanslagjaar 2016Aanslagjaar 2017Aanslagjaar 2018
Globale vermeerdering2,25 %1,69 %1,125 %1,125 %2,25 %
VA 1 - uiterlijk10 april3,00 %2,25 %1,50 %1,50 %3,00 %
VA 2 - uiterlijk10 juli2,50 %1,88 %1,25 %1,25 %2,50 %
VA 3 - uiterlijk 10 oktober2,00 %1,50 %1,00 %1,00 %2,00 %
VA 4 - uiterlijk 20 december1,50 %1,13 %0,75 %0,75 %1,50 %

Noot: de data gelden voor een boekjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december. Wanneer het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar, schuiven de data mee op. Loopt uw boekjaar bv. van 1 april tot 31 maart, dan moet de eerste voorafbetaling gebeuren tegen 10 juli, de laatste tegen 20 maart.

De vermeerdering is niet verschuldigd wanneer het bedrag van de vermeerdering niet hoger dan 80,00 euro is of lager dan 0,5% van de belasting waarop ze berekend wordt.