Extra verplichtingen voor vennootschappen

Wanneer u voor uw zaak kiest voor een vennootschap, dan moet u rekening houden met een aantal extra administratieve formaliteiten:

  • Vennootschappen onder Firma, een gewone commanditaire vennootschap en een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid moeten een onderhandse oprichtingsakte met de statuten opstellen.
    Deze statuten moeten ook verplicht worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
  • Voor de andere vennootschapsvormen is een notariële oprichtingsakte nodig. De notaris zal voor de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad zorgen.
    U moet de notaris voorafgaandelijk een bankattest bezorgen, dat bevestigt dat het vereiste oprichtingskapitaal werd gestort.
    Geldt er tenslotte ook een beperkte aansprakelijkheid, dan moet u een financieel plan opstellen. Dit financieel plan is nodig om ervoor te zorgen dat u voor voldoende maatschappelijk kapitaal zorgt. Want als u binnen de drie jaar na oprichting failliet gaat en uit het financieel plan blijkt dat u te weinig kapitaal voorzag, dan kan de rechter de beperkte aansprakelijkheid opheffen.
  • Na oprichting zal u ook adreswijzigingen, benoeming en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders, e.d. moeten publiceren via het Belgisch Staatsblad.